Відшкодування витрат, пов’язаних з оплатою праці арбітра та інших витрат на його участь в роботі трудового арбітражу проводиться сторонами колективного трудового спору (конфлікту). Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Угода про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) підписується керівником або іншим повноважним представником органу, що очолює страйк, і роботодавцем або уповноваженою ним особою, головою організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. Роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців зобов’язані у найкоротший строк попередити постачальників і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства, установи, організації щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку. Національна служба посередництва і примирення складається з висококваліфікованих фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і має свої відділення в Автономній Республіці Крим та областях.

зу про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

У випадках, коли інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені ними організації (органи) – конференцією представників підприємств, установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту). Встановлені цим Законом норми поширюються на найманих працівників та організації, утворені ними відповідно до законодавства для Свірзький замок представництва і захисту їх інтересів, та на роботодавців, організації роботодавців та їх об’єднання. Власник зобов’язується виплатити працівникам, що брали участь у страйку, середню заробітну плату за період з «___» ____________ 20__ р. (як варіант визнати час страйку як час простою та оплатити згідно із законодавством). Прийняти рішення про проведення страйку працівників повна назва підприємства, установи, організації.

Національна служба посередництва і примирення на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує кандидатури незалежних посередників, членів трудового арбітражу, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) власнику ___________ (вказати роботодавця), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відділенню Національної служби посередництва і примирення в __________ області, Об’єднанню профспілок _________ області. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) ___________ (вказати роботодавця), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відділенню Національної служби посередництва і примирення в ____________ області, Об’єднанню профспілок ___________ області.

Посередництво у вирішенні колективного трудового спору під час страйку

За працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв’язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов’язки, зберігається заробітна плата у розмірах не нижче від установлених законодавством та колективним договором, укладеним на цьому підприємстві, як за час простою не з вини працівника. Роботодавець, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов’язані вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу. Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмово попередити роботодавця або уповноважену ним особу, організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за п’ятнадцять днів.

УГОДА про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) під час страйку

Найманий працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. У разі введення надзвичайного стану може бути заборонено проведення страйків. Справа щодо цієї заяви повинна бути розглянута судом, включаючи строки підготовки справи до судового розгляду, не пізніш як у семиденний строк.

В угоді необхідно зафіксувати зобов’язання роботодавця виконати конкретні вимоги профспілки із зазначенням термінів, інакше після страйку може статися так, що адміністрація відмовиться від даних профспілці усних обіцянок, і профком опиниться перед вельми неприємною необхідністю пояснювати членам профспілки, чому успіх страйку не був належним (юридичним) чином оформлений. Контроль за виконанням умов цієї угоди здійснюється сторонами колективного трудового спору (конфлікту) або уповноваженими ними органами (особами). • погодження зі Стороною роботодавця місця перебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь.

Вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються власнику або уповноваженому ним органу (представнику). Залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування. Прийнято рішення про оголошення з 9-00 «___» ____________ 20__ року страйку працівників підприємства. Відзначити, що _____ (вказати роботодавця) не виконано вимоги профспілок (або інші варіанти, що були зазначені вище) та наводиться аргументація на підтвердження цього. Вимог працівників, затверджених ________________________________, та прийняття рішення про проведення страйку.

— Вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються Стороні роботодавця. Отже, першим етапом (стадією) при вирішенні колективних трудових спорів є застосування примирних процедур. Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб – сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше.


Image Gallerytitle icon