Автор повинен явно вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не повинна бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого дана інформація була отримана. З інформацією, отриманою при наданні конфіденційних послуг, як, наприклад, при рецензуванні рукописів або проектів, поданих для отримання грантів, слід звертатися таким же чином. Учений несе персональну відповідальність за чесну й об’єктивну оцінку представленої наукової статті. Виступаючи в ролі рецензента, вчений має бути неупередженим.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і / або третіми особами та організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакційна колегія має право вилучити вже оприлюднену статтю, якщо з’ясується, що в процесі її написання були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакційна колегія повідомляє автору, який представив статтю, і організації, де робота виконувалася. Редакційна колегія електронного наукового фахового видання «Modern Economics» підтримує певний рівень вимог при відборі та прийманні статей, поданих до редакції журналу. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт і їх представленнями, прийнятими в науковій спільноті. Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організує проведення зовнішнього незалежного рецензування. З цікавим докладом виступила доцент кафедри фармацевтичного менеджменту та маркетингу НФаУ, канд.

Наук, доцент кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ Деренська Яна Миколаївна доповідала щодо результатів аналізу інвестиційних процесів у розрізі окремих галузей та регіонів України. Науковий захід був приурочений обговоренню актуальних проблем управління якістю і менеджменту, реформування національної системи охорони здоров’я і розвитку фармації. Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» – періодичне фахове наукове видання.

наукові журнали з економіки

Актуальні проблеми та перспективи розвитку фармакоекономічних і клінічних досліджень. Стандартизація і забезпечення якості на етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки й досліджень – до виробництва, реалізації та застосування). Будь-яке використання змісту сайту НІСД можливе лише за умови попередньої письмової згоди НІСД. НІСД не несе відповідальності за зміст інших сайтів.

Політика щодо підтримки Відкритого доступу

Реалії глобальних економічних змін підтверджують доцільність вивчення економіки розвитку з позиції дослідження нерівноважних процесів, якісних і структурних змін у моделях, які описують загальні тенденції функціонування економік країн світу (у тому числі із застосуванням кількісних методів). Авторам статей може бути видана довідка про участь в розробці наукової теми (Докладніше) та/або Державне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (Докладніше). Журнал відкритий для всіх зацікавлених осіб та організацій. Редколегія журналу запрошує нових авторів із аналітичними матеріалами, науковими статтями, рецензіями. Автори для публікації в журналі мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати досліджень.

Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку. Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу. Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності). Автори статей несуть всю повноту відповідальності за зміст статей та за сам факт їх публікації. Редакційна колегія у своїй діяльності дотримується правила, що запозичення для власних публікацій будь-яких текстів, фотографій, рисунків, таблиць, схем, формул тощо потребує згідно з чинними правилами дозволу автора та/або видавництва. Редакційна колегія прагне до якнайповнішого використання результатів праці авторів електронного наукового видання «Modern Economics» в інтересах суспільства та збереження довкілля і культурно-історичної спадщини.

  • Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна 4.0 Міжнародна.
  • Сторінка підписки журналу «Регіональна економіка».
  • Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних в даній роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
  • Ефективне впровадження та адаптація нововведень вимагає інтегрованого підходу, що враховує особливості галузі.
  • Достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.
  • Вона привітала всіх учасників заходу, висловила побажання щодо результативної роботи та досягнення нових наукових здобутків.

Планують збудувати два заводи моторної техніки потужністю 1500 од., а також шість заводів навісної та причіпної техніки потужністю 10 тис. Чинниками інвестиційної привабливості такого будівництва в Україні є наявність стійкого внутрішнього попиту з потребою імпортозаміщення, а також розвинута ресурсна база виробництва комплектувальних. Машинобудівна промисловість https://1news.com.ua/tsikave/yak-vplyvayut-sonyachni-plyamy-na-lyudej.html в Україні є стратегічно важливою галуззю для підтримки обороноздатності країни, її технологічного та інноваційного розвитку, долучення до глобальних ланцюгів створення продукції. Де %YEAR – рік видання випуску; %Issue – номер випуску; %N – порядковий номер статті за змістом випуску. Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. Вернадського.

Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес

Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця. Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання. Теоретичні та практичні проблеми інвестування, страхування, банківської справи. Журнал включено унаукометричні бази та розповсюджується у провідних бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія). Редакторам заборонено зобов’язувати авторів робити посилання на вже опубліковані в журналі матеріали.

У своєму виступі завідувач відокремленого структурного підрозділу Крижопільський відділ ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лозінська Тетяна Борисівна розповіла про формування моделі ефективного лідерства для реалізації цілей стратегічного управління організацією. Кафедри управління та забезпечення якості у фармації Коваленко Світлана Миколаївна в доповіді висвітлила важливі стратегії та інноваційні підходи для забезпечення безпеки, здоров’я та добробуту працівників у високотехнологічному та змінному робочому середовищі. Цифрові технології мають важливе значення в охороні здоров’я та є ключовим інструментом для досягнення глобальних цілей в цій галузі. В доповіді проф. Послідовна реалізація аграрної реформи, наслідком якої буде зростання припливу інвестицій в аграрний сектор, збільшуватиме попит на сільськогосподарські машини й устаткування – як для великих, так і для дрібних господарств. Вітчизняне аграрне машинобудування має достатньо виробничих потужностей для виготовлення більшості видів техніки.

Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях. Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 10pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування (власних стилів, тощо), окрім стандартних параметрів шрифту та абзацу. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу. Слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує широкі дослідження системи або групи родинних систем, повинен організувати публікацію так, щоб кожне повідомлення давало цілком закінчений звіт про кожний аспект загального дослідження. Первинне повідомлення про результати дослідження має бути достатньо повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації.

Гетьмана, Криворізький Національний Університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національний авіаційний університет (м. Київ), Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний медичний університет ім. Богомольця, Національний університет «Запорізька політехніка», Одеський національний медичний університет, Полтавський державний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства ім.


Image Gallerytitle icon