При наявності трупа місце події оглядають з участю судово-медичного експерта, а коли його неможливо викликати, запрошується найближчий лікар. На розсуд слідчого для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, обвинувачений та інші учасники процесу, а також підозрюваний і свідки. Огляд приміщення провадиться в присутності особи, що займає його, або представника відповідної установи, організації чи підприємства.

криміналістика наукові статті

Наведено додаткові аргументи про необхідність виокремлення у складі роду ін- женерно-технічних як виду інженерно-транспортної експертизи, підвидом якої є інженерно-автотехнічна експертиза. Сьогодні на уроці ми вивчили, що криміналістика є наукою про закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та заснованих на пізнанні цих закономірностей спеціальних методах і засобах судового дослідження та запобігання злочинам. Проходила курс підвищення кваліфікації з теми «Методика викладання кримінального права та процесу та основні проблеми співвідношення кримінального та кримінального процесуального права» (м. Харків, 2016 р.), підвищення кваліфікації з теми «Новелізація кримінального права України» (м. Харків, 2019 р.). Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики здійснює наукову діяльність з актуальних проблем наук кримінально-правового циклу.

Інша професійна діяльність

Утворюється самостійне Експертно-криміналістичне управління МВС УРСР та відповідні відділи (відділення) регіональних органів внутрішніх справ. У серпні 1923 року, після наступної реорганізації, у структурі Відділу карного розшуку Головного управління міліції (Головміліції) УСРР починає функціонувати Науково-технічний кабінет, який внаслідок ще однієї реорганізації у жовтні того самого року перетворюється у Науково-технічний підвідділ Відділу карного розшуку Головміліції. Потерпілим необхідно надати медичну допомогу, якщо вони цього потребують. Важливо, щоб слідчий мав завжди в повному порядку і цілковитій готовності набір науково-технічних засобів (слідчий портфель), який йому завжди потрібний для проведення огляду. – це доволі нова наукова категорія криміналістики, що посідає центральне місце в методиці розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика – це результат наукового аналізу та узагальнення типових ознак певного виду або роду злочинів.

Ілюстрації повинні відповідати тексту статті, а текст – ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілюстрації можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковий підпис). Історія криміналістики знає й інші погляди на природу криміналістики.

Вивчення такого роду слідів становить предмет трасології. – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає матеріально–фіксовані сліди. У криміналістиці сліди, що залишаються після вчинення злочину, вивчаються з метою швидшого його розкриття, виявлення злочинців, встановлення істини.

Нагальною є необхідність розроблення тактичних рекомендацій щодо засобів забезпечення кримінального провадження, подолання протидії досудовому розслідуванню та судовому розгляду кримінальних справ, захисту учасників кримінального процесу. Надзвичайно важливим із позиції сучасних тенденцій кримінального судочинства є розроблення тактико-криміналістичних рекомендацій із забезпечення судового провадження на підставі процесуальних угод та інших особливих порядків кримінального провадження (спрощене, спеціальне тощо). Стаття завершує цикл робіт, присвячених дослідженню історії криміналістичної тактики. Наводиться авторське бачення періодизації становлення й розвитку цього розділу науки. https://uaculture.org/texts/kulturna-spadshhyna-zapidtrymkyukf-u-2018-roczi/ Робиться висновок, згідно з яким тенденції сучасного етапу розвитку криміналістичної тактики визначаються радикальними змінами доказової парадигми, заснованої на змагальній ідеології реформованого кримінальному процесу. Це ставить перед ученими і практиками низку актуальних завдань, серед яких як удосконалення тактики допиту, огляду, обшуку, пред’явлення для впізнання, так і розроблення прийомів проведення нових для нашого судочинства слідчих дій, як-от одночасний допит двох і більше осіб, слідчого експерименту. Гостро потребує тактико-криміналістичного забезпечення весь спектр негласних (розшукових) слідчих дій – інституту, також досі невідомого вітчизняному кримінальному процесу.

Наукова стаття на підставі вивчення і аналізу позицій науковців, положень кримінального процесуального законодавства України висвітлює поняття та суттєві ознаки криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні. Отже, ми з Вами розуміємо, що яку би професію ми не обрали, ми маємо прагнути розширювати свій світогляд, не замикатися лише на одному предметі, використовувати у навчанні, а потім у трудовій діяльності міжпредметні зв’язки, як ми сьогодні і розглянули на прикладі такої начебто вузької на перший погляд галузі як криміналістика. Це потрібно для того, аби ми сформувалися як справжні професіонали та фахівці своєї справи. Утворюються, коли обидва об’єкти, що контактують між собою, або мають практично однакову твердість, або один з об’єктів діє на інший з відносно невеликою силою чи дотично. Необхідно зазначити, що поверхневим слідам окрім виміру довжини і ширини, також характерний і третій вимір – глибина (висота), але вона настільки незначна, що її не враховують. До таких слідів належать сліди взуття на дерев’яній підлозі, сліди пальця на папері, губ – на склянці тощо.

Завантаження

В невідкладних випадках огляд місця події може бути проведений до порушення кримінальної справи. Огляд місця події провадиться в справах про такі небезпечні злочини, як убивство, зґвалтування, розбій, крадіжки, порушення правил безпеки руху та експлуатації автомототранспорту тощо. Від якісного його проведення у значній мірі залежить успіх розслідування. В умовах формування і становлення нових соціально-економічних відносин, державних структур законодавчої і виконавчої влади виникають задачі створення правової основи зміцнення законності і вдосконалення правоохоронної діяльності.

У цей період виникають такі галузі криміналістики, як судова хімія, судова фізика, судова біологія та ін. Криміналістика – це наука про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів. Цілком нових тактичних напрацювань потребує специфічна діяльність слідчого судді.

Це зумовлено особливостями анатомічної будови та біологічних функцій шкіри, а також генетичною своєрідністю людини. Утворюються за рахунок нашарування часток, які відокремлюються від слідоутворюючого об’єкта (слід від протектора колеса, що проїхав перед цим по калюжі, слід пальця на склі). А) зміни в речовій обстановці; б) сліди-відображення (сліди рук, ніг, транспорту, інструментів тощо); в) предмети-речові докази; г) документи (письмові, електронні та ін.); ґ) ідеальні сліди (сліди пам’яті людини); д) запахові сліди; е) сліди-мікрочастинки; є) звукові сліди. У криміналістиці здійснено спроби щодо дослідження особи неповнолітнього злочинця, злочинця з аномаліями психіки, особи найманого вбивці, особи маніяка та ін. Останнім часом аналізується поведінка особи злочинця в групі, у складі організованого злочинного формування, вплив лідера на інших учасників.

В огляді, який провадить слідчий, може брати участь прокурор, який вправі провадити його і особисто. Однак їхня головна турбота — допомагати своїми розробками створенню ефективного механізму реалізації законів і іншого нормативного матеріалу, що регулює відношення в карному судочинстві. У той же час результати криміналістичних досліджень роблять безпосередній позитивний вплив на створення нових, уточнення й зміна чинних законів, збагачують їхніх розроблювачів продуктивними ідеями, що відбивають реалії життя, право-застосовної практики. 4) правові науки, слідча, оперативно-розшукова, експертна й судова практика — основна «живильне » середовище для криміналістики, що зародилася в надрах карно-процесуальної науки [8, с.


Image Gallerytitle icon